2006.a. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemuste kokkuvõte

7. klass    8. klass    9. klass    10. klass    11. klass    12. klass

Keskmised tulemused ülesannete kaupa õppekeelte lõikes, esitatud tabelitena
Klasside võitjate ja kõikide osavõtjate keskmised piirkondade kaupa
Osavõtjate arvud ja keskmised tulemused klasside ja piirkondade kaupa


Vasakpoolsed diagrammid esitavad vastava klassi eesti- ja venekeelsete tööde keskmisi tulemusi ülesannete kaupa, parempoolsed diagrammid vastava klassi paremustabeli esimese ja teise poole õpilaste keskmisi tulemusi ülesannete kaupa. Arvesse on võetud kõik vastava klassi tööd.

7. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: protsentülesanne (alamõõdulised ja normile vastavad kalad Juhani kotis)
Ül.2: koordinaattasandil antud krundi pindala leidmine ja tükeldamine
Ül.3: sünniaasta leidmine erinevate arvudega jagamisel tekkivaid jääke kasutades


8. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: pähklite osakaalu leidmine pähklite ja mandlite segus kilogrammihindade abil
Ül.2: koordinaattasandil antud krundi pindala leidmine ja tükeldamine
Ül.3: nelja erineva numbri leidmine, millest iga kolme summa on algarv


9. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: protsentülesanne (jäätise hinna kallinemine)
Ül.2: ühega lõppevate kolmekohaliste arvude leidmine, mis jaguvad iga oma numbriga
Ül.3: geomeetriline tõestus - neli kolmnurka võrdse pindalaga
Ül.4: ülesanne tõerääkijatest ja valetajatest (Imedemaa elanike paarideks jagamine)


10. klass

Ül.1: polünoome sisaldava murdvõrrandi lahendamine
Ül.2: protsentülesanne (tulumaksumäär Imedemaal)
Ül.3: numbritest 1..9 arvude koostamine, mille summa on etteantud arv
Ül.4: tekstülesanne (suure ruumi väiksemateks ruumideks jaotamine)
Ül.5: geomeetria - nurkade arvutamine täisnurkses kolmnurgas
Ül.6: ruudustiku n x n arvude summa paarsuse uurimine, kui igas 2x2 ja 3x3 plokis on summa paaris


11. klass

Ül.1: võrrandisüteemi lahendamine
Ül.2: vektoritega rehkendamine maastikumängus
Ül.3: kombinatoorika - 10x10 ruudustikus kahe naaberruudu värvimise võimaluste arvu leidmine
Ül.4: tekstülesande lahendamine võrratusi kasutades (müügiboksid turuplatsil)
Ül.5: geomeetriline tõestus - kuus kolmnurka võrdse pindalaga
Ül.6: arvu numbrite korrutise ja numbrite summa vahekorra uurimine


12. klass

Ül.1: ülesanne aritmeetilisest ja geomeetrilisest jadast (palgaskeemid Imedemaal)
Ül.2: trigonomeetrilist võrrandit rahuldavate kolmnurga nurkade leidmine
Ül.3: logaritmilise avaldise võrdlemine täisarvuga
Ül.4: 3-ga jaguvus rekurrentse seose abil antud jadas
Ül.5: nurga leidmine kolmnurkade kongruentsust ja sarnasust kasutades
Ül.6: ruudustiku värvimine, mille korral ridades ja veergudes esinevad erinevad ruutude arvud


9. märts 2006
Oleg Košik, oleg.koshik@ut.ee