2000.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemuste kokkuvõte

7. klass    8. klass    9. klass    10. klass    11. klass    12. klass

Klasside võitjate ja kõikide osavõtjate keskmised piirkondade kaupa
Osavõtjate arvud ja keskmised tulemused klasside ja piirkondade kaupa

Keskmiste arvutamisel ei ole arvestatud Sillamäed, kuna sealt ei laekunud tulemuste protokolle.
Harjumaalt laekunud tulemused (sh. osavõtjate arvud) on mittetäielikud.


7. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: seaduspärasuse leidmine, et arvutada 1999 teguri korrutis
Ül.2: nurga suuruse arvutamine, mida määravad punktid saadakse antud punktide peegeldamisel sirgete suhtes
Ül.3: tekstülesanne, kus on vaja arve liigitada vastavalt nende jaguvusele kolme, nelja ja viiega

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 496 11.2 3.4 2.1 4.0 20.6 50%
Vene õppekeelega 190 10.4 4.2 1.7 3.5 19.9 49%
Kokku 686 11.0 3.6 2.0 3.8 20.4 50%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 86%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 90%


8. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: kõikide etteantud tingimusi rahuldavate naturaalarvude leidmine
Ül.2: sirgete ja ringjoonte osadega piiratud kujundi pindala leidmine
Ül.3: tekstülesanne, kus tõerääkijad ja valetajad vastavad kolmele küsimusele

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 402 9.9 2.3 4.5 3.4 20.0 49%
Vene õppekeelega 178 9.6 2.4 4.6 3.1 19.8 48%
Kokku 580 9.8 2.3 4.5 3.3 19.9 49%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 84%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 88%


9. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: lineaarvõrrandite süsteemi algarvuliste lahendite leidmine
Ül.2: muutujate avaldamine topeltmurde sisaldavatest võrdustest, ruutvõrrandi lahendamine
Ül.3: kahe sirgete ja ringjoonte osadega piiratud kujundi pindalade võrdlemine
Ül.4: tekstülesanne: mitu kübarat on vaja, et neid saaks kanda etteantud tingimustele vastavalt?

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv Test 1. 2. 3. 4. Summa %
Eesti õppekeelega 386 8.5 1.5 2.8 5.7 2.9 21.4 45%
Vene õppekeelega 141 9.4 1.7 3.8 5.8 2.9 23.5 49%
Kokku 527 8.7 1.5 3.1 5.7 2.9 21.9 46%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 80%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 79%


10. klass

Ül.1: rombi pindala arvutamine lõikude pikkuste järgi, milleks puutepunktid siseringjoonega jaotavad rombi küljed
Ül.2: võrratuse kehtivuse tõestamine kõigi positiivsete reaalarvude jaoks
Ül.3: täisnurkse kolmnurga pindala avaldamine ümber- ja siseringjoone raadiuste kaudu
Ül.4: võimaluste arvu leidmine erineva suurusega fotode raami paigutamiseks
Ül.5: kas leidub arv, mis on oma ristsummast 2000 korda või 2000 võrra suurem?

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 233 3.0 3.0 1.2 4.1 1.9 13.2 38%
Vene õppekeelega 121 3.1 3.2 1.6 3.5 1.9 13.4 38%
Kokku 354 3.0 3.1 1.4 3.9 1.9 13.3 38%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 69%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 71%


11. klass

Ül.1: korrapärase kuusnurga sisse paigutatud 7 võrdse ringjoone raadiuste leidmine
Ül.2: võrratuse kehtivuse tõestamine kõigi positiivsete reaalarvude jaoks
Ül.3: tõestus: täisnurkse kolmnurga pindala on võrdne lõikude korrutisega, milleks puutepunkt siseringjoonega jaotab hüpotenuusi
Ül.4: kuubi tippude värvimineks etteantud tingimustel: vähima võimaliku üht värvi tippude arvu ja selliste värvimiste arvu leidmine
Ül.5: kas arvu ja selle ristsumma vahe on sagedamini paaris- või paaritu arv?

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 169 2.8 2.7 1.9 4.2 3.0 14.5 41%
Vene õppekeelega 116 2.1 3.6 2.2 3.8 2.8 14.5 42%
Kokku 285 2.5 3.0 2.0 4.0 2.9 14.5 41%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 75%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 77%


12. klass

Ül.1: tõestus: mistahes vähemalt kahekohaline naturaalarv on suurem oma numbrite korrutisest
Ül.2: ruut- ja eksponentfunktsiooni sisaldava võrrandi lahendamine funktsioonide uurimise abil
Ül.3: tõestus: kolmnurk, mis on sarnane oma nurgapoolitajate ja ümberringjoone lõikepunktidest moodustuva kolmnurgaga, on võrdkülgne
Ül.4: võrdkülgse kolmnurga jaotamine mistahes 5-st suuremaks arvuks võrdkülgseteks kolmnurkadeks
Ül.5: vähima arvu leidmine, mille ristsumma ristsumma ja ristsumma ristsumma ristsumma on erinevad

  Osavõtjate Keskmised tulemused
  arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 155 2.1 1.9 1.3 2.1 4.4 11.7 34%
Vene õppekeelega 111 2.7 2.4 1.6 3.2 4.5 14.5 41%
Kokku 266 2.4 2.1 1.4 2.5 4.4 12.8 37%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 62%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 66%


8. märtsil 2000
Oleg Koshik, oleg.koshik@ut.ee