1998.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemuste kokkuvõte

7. klass    8. klass    9. klass    10. klass    11. klass    12. klass

Klasside võitjate ja kõikide osavõtjate keskmised piirkondade kaupa
Osavõtjate arvud ja keskmised tulemused klasside ja piirkondade kaupa


7. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: punktide paigutamine koordinaattasandile, pindalade leidmine
Ül.2: arvu leidmine selle numbrite kohta antud seoste kaudu
Ül.3: leheküljenumbrite summa arvutamine, selle omaduste ärakasutamine

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 529 9.8 2.8 3.5 2.2 18.4 45%
Vene õppekeelega 202 10.0 2.9 3.5 2.3 18.8 46%
Kokku 731 9.9 2.9 3.5 2.3 18.5 45%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 82%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 88%


8. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: arvu leidmine selle numbrite kohta antud seoste kaudu
Ül.2: hulknurga külgede arvu ja sisenurkade summa leidmine
Ül.3: tekstülesanne: arvutamine täisarvude suhetega

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv Test 1. 2. 3. Summa %
Eesti õppekeelega 467 10.7 2.5 0.6 0.5 14.3 35%
Vene õppekeelega 205 9.6 2.6 0.7 0.3 13.3 32%
Kokku 672 10.4 2.5 0.7 0.4 14.0 34%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 63%
Huvipäevale kutsutute tulemuse alampiir: 71%


9. klass

Test: 10 küsimust 40 minutiga
Ül.1: protsendiülesanne võrrandi koostamisega
Ül.2: kahe korrutise vahena antud täisarvu teguriteks lahutamine
Ül.3: hulknurkadest koosnevate kujundite pindalade suhte arvutamine
Ül.4: võistluste võitja vähima ja suurima võimaliku kohapunktide summa leidmine

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv Test 1. 2. 3. 4. Summa %
Eesti õppekeelega 353 10.6 2.4 0.5 1.0 2.5 17.0 35%
Vene õppekeelega 183 10.0 2.4 1.2 1.2 1.4 16.1 34%
Kokku 536 10.4 2.4 0.7 1.1 2.1 16.7 35%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 70%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 71%


10. klass

Ül.1: võimalike jagajate leidmine antud jagatava ja jäägi järgi
Ül.2: lõpmatus arvutabelis korrapära leidmine, antud arvu asukoha määramine
Ül.3: tõestusülesanne geomeetriast: trapets, kolmnurkade sarnasuse kasutamine
Ül.4: tekstülesanne: erineva kiirusega astumine mööda liikuvat eskalaatorit
Ül.5: ruutkolmliikme leidmine selle kordajate ja nullkohtade vahelise seose põhjal

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 250 4.3 2.9 0.9 2.8 1.3 12.2 35%
Vene õppekeelega 132 4.5 2.8 1.2 3.2 1.3 13.0 37%
Kokku 382 4.4 2.9 1.0 2.9 1.3 12.5 36%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 64%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 74%


11. klass

Ül.1: naturaalarvude kolmikute leidmine, mille pöördarvude summa on täisarv
Ül.2: geomeetriaülesanne (sarnased võrdhaarsed kolmnurgad)
Ül.3: ruutfunktsiooni leidmine selle graafiku omaduste alusel
Ül.4: kaht ringjoont ja nende keskpunkte ühendavat sirget puutuva ringjoone raadiuse leidmine
Ül.5: kombinatoorikaülesanne (regulaarsed graafid)

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 225 2.4 3.2 1.8 4.8 2.2 14.3 41%
Vene õppekeelega 118 2.3 4.7 2.4 5.1 2.9 17.3 50%
Kokku 343 2.3 3.7 2.0 4.9 2.4 15.4 44%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 75%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 83%


12. klass

Ül.1: trigonomeetrilise võrduse tõestamine
Ül.2: koonusest mahuliselt poole moodustava osa kõrguse leidmine
Ül.3: algarvu ruudu jagamisel 12-ga tekkivate jääkide leidmine
Ül.4: kombinatoorne geomeetria: ruudu tükeldamine ruudukujulisteks tükkideks
Ül.5: geomeetriaülesanne: etteantud omadustega tasandi punktide määramine

Osavõtjate Keskmised tulemused
arv 1. 2. 3. 4. 5. Summa %
Eesti õppekeelega 162 0.8 3.4 2.0 2.9 1.8 11.0 31%
Vene õppekeelega 128 2.2 4.0 2.0 2.7 2.5 13.4 38%
Kokku 290 1.4 3.7 2.0 2.8 2.1 12.0 34%
Piirkondade võitjate keskmine tulemus: 61%
Lõppvooru kutsutute tulemuse alampiir: 77%


24. veebruar 1998
Oleg Koshik, oleg.koshik@ut.ee